Banner 2

Banner 2

26 tháng 2, 2013

Các lệnh gõ tắt trong Photoshop

Các lệnh gõ tắt

- Những lệnh gõ tắt dùng cho môi trường làm việc của photoshop
 • Enter/Return: Ẩn hoặc hiện thanh tùy biến.
 • Shift>Tab: Ẩn/ hiện Palettes/Tool Bar
 • Tab: Ẩn/ hiện Palettes (tấ cả)
 • F5: Ẩn/ hiện Brushes Palette
 • F6: Ẩn/ hiện Color Palette
 • F7: Ẩn/ hiện Layers Palette
 • F8: Ẩn/ hiện Info Palette
 • F9: Ẩn/ hiện Actions Palette

- Những phím chữ cái trên bàn phím là những lệnh shortcut của các công cụ trong hộp công cụ. Bạn không cần phải nhấn tổ hợp phím mà chỉ cần chọn một chữ bất kỳ. Ngoại trừ chữ F, còn lại để liên quan đến các công cụ.
 • A: Path Component Selection Tool
 • B: Paintbrush Tool
 • C: Crop
 • D: Default Colors (Black foreground, White Background)
 • E: Eraser
 • F: Cycle Screen Modes
 • G: Gradient Tool
 • H: Hand Tool
 • I: Eyedropper
 • J: Airbrush Tool
 • K: Slice Tool
 • L: Lasso
 • M: Marquee Tool
 • N: Notes
 • O: Dodge/Burn/Sponge Tool
 • P: Pen Tool
 • Q: Quick Mask
 • R: Blur/Sharpen/Smudge Tool
 • S: Clone Stamp
 • T: Type Tool
 • U: Shape Tool
 • V: Move Tool
 • W: Magic Wand
 • X: Swap Colors
 • Y: History Brush
 • Z: Zoom Tool

- Tổ hợp phím trong hộp công cụ
 • Shift+[: Giảm Brush Softness 25%
 • Shift+]: Tăng Brush Hardness 25%
 • Shift+A: Cycle Path/Direct Selection
 • Shift+B: Toggle Paintbrush/Pens
 • Shift+E: Cycle Eraser Tools
 • Shift+G: Toggle Paint Bucket/Gradient Tools
 • Shift+I: Cycle Eyedropper/Sampler/Measure
 • Shift+K: Toggle Slice Tools
 • Shift+L: Cycle Lasso Tools
 • Shift+M: Toggle Rectangle/Elliptical Marquee
 • Shift+N: Toggle Notes/Audio Annotation
 • Shift+O: Cycle Dodge/Burn/Sponge
 • Shift+P: Toggle Pen/Freeform Pen
 • Shift+R: Cycle Blur/Sharpen/Smudge
 • Shift+S: Toggle Clone/Pattern Stamp
 • Shift+U: Toggle Shape/Line Tools
 • Shift+Y: Toggle History/Art History Brush

0 nhận xét: